Choi ngay
Chú ý: Nếu đã có tài khoản Ongate của VDC-Net2E, bạn có thể đăng nhập trực tiếp mà không cần tạo tài khoản mới.
Tài khoản :
Mật khẩu :
Nhập lại mật khẩu :
Email :
Nạp thẻ Trang chủ »
Chọn máy chủ(*) :
Gói KNB (*) :
  
Gói KNB Oncash
20 KNB 10
100 KNB 50
200 KNB 100
300 KNB 150
400 KNB 200
500 KNB 250
600 KNB 300
1.000 KNB 500
1.200 KNB 600
2.000 KNB 1.000
4.000 KNB 2.000
10.000 KNB 5.000